Trygghetsregler for et traumeinformert fellesskap

Reflektere og Inspirere

Å reflektere og inspirere åpner opp. Å diskutere trigger ofte frem ubevisste offer-overgriper dynamikker. 

Lytte og dele

I et trygt rom bytter vi på å dele og å lytte. Dele det du har behov for i ditt tempo. Lytte uten å komme med velmenende råd. Snakke ut fra deg selv og din egen opplevelse, bruke jeg-språk. 

Støtte og motivere

Vise velvilje til de andres subjektivitet og støtte dem i deres autonomi. Være oppmerksom på konkurranse. Konkurranse oppstår i våre overgriper-offer-dynamikker og bryter ned. Lytte til  hva den andre ber om av støtte fremfor å gi støtte ut i fra egne ideer om hva den andre trenger. 

Akseptere og lære

Ut i fra vårt sunne jeg har vi håp om løsninger i vanskelige situasjoner. Vi tar ansvar for våre handlinger. Vi innser virkeligheten slik den er og bruker våre muligheter vi har til rådighet her og nå. Når vi har påført andre smerte vil sunn skam hindre oss i å gjenta destruktive valg. Den som har som mål å akseptere seg selv og ta valg og vise ansvar ut i fra sitt sunne jeg, vil også akseptere andre og se nytten av å lære av andres målrettede arbeid med å ta valg og ansvar ut i fra sitt sunne jeg.

Tilstedeværelse her og nå

Når hver og en øver seg på å være til stede her og nå vil hver enkelt bli mer synlig for seg selv og andre. Jeg vil kunne legge raskere merke til når jeg skifter mellom å være i mitt sunne jeg (sunn del), overlevelsesdel eller traumedel. Hver og en tar selv ansvar for sine behov og følelser som dukker opp i en selv. Det innebærer også å ivareta sine egne grenser. Så er det alles ansvar å respektere hverandres integritet og autonomi. Som en sikkerhetsventil er det mitt ansvar som terapeut å holde rommet trygt og si i fra dersom den enkeltes integritet eller autonomi ikke blir respektert.

Gruppestørrelse og tidsrom

5-8 deltakere i en gruppe gir tid og rom for alle. To timer gir tid nok for alle og skaper forutsigbarhet for møtet. Nytt møte avtales dersom fem eller flere har ønske om det.

Taushetsplikt

Alle gruppedeltakerne har taushetsplikt for alt som deles i gruppen og for navnene på deltagerne. Taushetserklæring signeres av alle gruppedeltakerne før oppstart av en gruppe. Når gruppen er opprettet er den lukket og skal ikke åpnes for flere deltagere uten at det blir enstemmig bestemt.

Alder og kjønn

Gruppen har en nedre grense som er 18 år. Gruppa kan generelt bestå av begge kjønn. Det gir bredde i livserfaringer og perspektiver. Om det er spesielle ønsker utover dette er det mulig å lage egne avtaler rundt det.

Oppmøte

Om du er påmeldt men blir forhindret fra å komme gir du beskjed i god tid av hensyntagen til de andre i gruppa.