IoPT med intensjonsmetoden - Buttum up 

Å finne tilbake til hele deg

Med bakgrunn i identitets orientert psykotraume teori har grunnleggeren av IoPT, Franz Ruppert, utviklet en metode som kalles selvmøte med intensjonsmetoden. Ved hjelp av den er det mulig å få tilgang til fortrengte og avspaltede ubevisste sanser og følelser som er tilknyttet overveldende erfaringer. IoPT innehar en teori og en metode som muliggjør varige endringer. Det vil si endringer som starter nedenfra og opp; prosessen begynner i psykens tilknytning til kroppen. Å bearbeide og integrere dype sår som oppstod uten ord må gjøres ved å møte sårene uten ord. Ved å fornemme, sanse og føle først kan tanker og språk siden koble seg på. Vi kan ikke lære, erfare eller føle noe som helst uten at kroppen vår gjør den samme erfaringen, følelsen eller tanken.

Overveldende erfaringer kan være vold, overgrep, ulykker, tap og eksistensielle behov som ikke ble møtt i barndommen. Slike erfaringer kan sette dype spor i vår identitet fysisk og mentalt. 

Å leve med avspaltede overveldende erfaringer kan gi oss en følelse av å være fragmentert, usammenhengende, meningsløse og kaotiske. De fortrengte eller avspaltede ubevisste minnene skaper fysiske og psykiske symptomer i kropp og sinn. Det er fordi erfaringene lever i organismen så lenge ikke bevisstheten har følt at erfaringene er over. For å dempe det giftige stresset og de uforklarlige symptomene de avspaltede delene skaper utvikler organismen stadig nye overlevelsesstrategier ubevisst. 

Selvmøte med intensjonsmetoden fungerer som en nøkkel til å låse opp dørene til de utestengte smertene som fremdeles bæres av avspaltede deler av jeget. Ved intensjonsmetoden aktiverer du helingsprosessen gjennom din sunne vilje tilknyttet det sunne jeget som vil se og føle sannheten av hva som skjedde med deg. Det du har erfart blir knyttet til din erfaringsbevissthet. Kapteinen som hoppet over bord kan komme tilbake til roret. Du må ikke lenger være som en båt uten kaptein som ikke har kontroll på hvor den seiler eller hva som skjer.

Terapeutens oppgave

Terapeutens oppgave er å støtte din autonomi og veilede deg ved behov ut i fra IoPT teori gjennom denne prosessen. Ved å støtte din autonomi orienteres du mot deg selv, ditt jeg og din vilje. Å dykke ned i det ubevisste må gjøres skånsomt, i riktig tempo og ut ifra ditt sunne jeg og din sunne vilje. Som terapeut støtter jeg deg til å være i ditt sunne jeg slik at du ut i fra det kan hjelpe de bortkomne delene dine tilbake til deg selv. 

Kommentar til overlevelsesdelene i figuren ovenfor: Å svekke og ta makten fra traumeoverlevelsesdeler menes her å sette dem fri fra sin strevsomme oppgave. Takket være overlevelsesdelene har du kunnet overleve. De har gjort en fantastisk jobb! Men når de sunne delene får kontakt med traumedelene blir frykten borte og overlevelsesdelene kan slippe taket og falle til ro i trygghet.

Hvilke faktorer utløser heling og hvor langt kan du komme?

To faktorer bestemmer hvor langt det er mulig å komme delene som du avspaltet den gang da, men som lever i deg fremdeles; Din vilje til oppklaring, samt at du har nok sunne deler her og nå til å integrere dem. Heldigvis har vi alle sunne deler i oss uansett hva vi har erfart gjennom livet. Etter hvert selvmøte vokser det sunne jeget og de sunne delene blir flere. På den måten øker bærekraften til å møte mer av det vonde etter hver prosess. 

Ditt sunne jeg og din sunne vilje aktiverer de helende kreftene i deg. Metoden går dypt og integreringen fortsetter etter at selvmøtet er over. I etterkant av et selvmøte er det viktig å ivareta deg selv og dine behov; for eksempel å ha ro og trygghet i dine omgivelser.

Under selvmøtet leter vi alltid etter de sunne delene, sørger for at de aktiveres og støtter dem. De sunne delenes tilstedeværelse er din reguleringsstøtte i møte med de andre delene. De er bærekraftige og forhindrer retraumatisering. Med et sunt jeg her og nå kan du føle det du måtte avspalte den gang da du ble overveldet og ikke kunne føle.

Ved hjelp av de sunne delene kan du se, møte, forstå, føle og omfavne de traumatiserte delene med empati og varme. Anerkjenne det du fikk for mye eller for lite av i forhold til dine behov. De traumatiserte delene slippes da ut i friheten. Endelig integreres de i den virkelige verden fremfor å bli utestengt av overlevelsesdelenes illusoriske verden og bagatellisering - illusjonene de måtte skape for å overleve når verden ble for farlig. 

Når du har nok sunne deler i deg er det mulig å nå helt ned til bunnen av deg selv. Til dit livet ditt startet. Til alt det kroppen din husker.


Tillit åpner psyken i selvmøtet

I selvmøte med intensjonsmetoden bruker du ditt sunne jeg til å aktivere din sunne vilje gjennom å formulere en intensjon - en setning/tegning som viser hva du vil oppnå. Ved å formulere intensjonen viser du de bortgjemte delene dine at du tror på dem, har tillit til dem og bryr deg om dem - delene som tilhører deg. Du tar deg selv og dine behov på alvor. Tilliten som skapes i deg selv og viljen til å støtte deg selv åpner psyken for å lete etter sannheter om dine erfaringer. Erfaringer lagret i det ubevisste der årsaken til hindringer og symptomer du har i dag kan være gjemt. 


Psykiske strukturer og lagring av minner

Så lenge jeg ikke blir overveldet av en erfaring lagres opplevelsen som en sammenhengende psykisk struktur. Psykens ulike deler henger da sammen; Jeg + vilje + fornemmelser + sanser + følelser + tanker = jegets subjektive følte erfaring. En psykisk struktur består altså av de ulike delene av psyken i en gitt situasjon der delene kan bli lagret sammenhengende eller fragmenterte. Ved en hel og sammenhengende psyke i erfaringsøyeblikket er jegets bevissthet forenet med den subjektivt følte virkeligheten. Når psyken overveldes er det derimot ikke mulig å holde psykens deler sammen. For å overleve må psyken spalte seg i flere deler, fragmenter. Jeg + vilje + fornemmelser + sanser + følelser + tanker = fragmenter uten sammenheng. Hendelsen lagres som en psykisk struktur som er fragmentert. Slike fragmenterte lagrede psykiske strukturer har til felles at de ikke er koblet sammen med den følte jeg-bevisstheten. Fornemmelser + sanser - jeg = kaos. 

Selv om deler av psyken kan inneholde psykiske strukturer som er fragmenterte, har vi heldigvis alltid sunne deler i oss. Sunne deler i våre psykiske strukturer er trygt forankret i vårt autentiske jeg og er derfor bærekraftige. Gjennom disse sunne delene kan psyken bli hel igjen. Det vil si at det autentiske jeget som finnes i våre sunne deler smelter sammen med de fragmenterte delene jeget hører sammen med. Denne integreringsprosessen gjenoppretter balansen i hele organismen skritt for skritt

Bilder og tekst, copyright Siri Holth


Minner påvirker hele organismen

Når delene i en psykisk struktur gjenforenes integreres minnet som en følt og avsluttet erfaring i din biografi. Identiteten blir hel. Der identiteten er hel kan du sanse, fornemme og føle hele minnet, både fysisk og mentalt.

Etter hvert som du integrerer flere og flere fragmenterte minner kan du få større og større tilgang til din identitet. Hver brikke som legges på plass kan gjøre bildet tydeligere. Du kan se tydelig hvem du er! Du kan ta valg ut i fra et mer og mer autentisk jeg. Du kan få tilgang til din indre og ytre virkelighet! Du kan føle deg selv fysisk og mentalt. Du kan føle deg sann og ekte! Grensene dine kan bli mer og mer synlige for deg selv og andre. Du kan tydeligere se og forstå menneskene og verden du lever i. Du kan bli i stand til å bygge konstruktive relasjoner og trekke deg ut av destruktive.

Kontakten med sunn vilje gjør deg i stand til å takke ja til det som kjennes godt for deg og velge bort det som ikke kjennes bra. 

Du kan leve! Den levende kreative livskraften kan få tiltagende plass til å utvikle seg. 

Overlevelsesstrategier som du trengte den gangen, men som nå står i veien for at du kan leve, elske og bli elsket kommer frem i lyset og blir overflødige. Du kan samtidig være takknemlig for den viktige funksjonen overlevelsesstrategiene hadde - de reddet deg!

Gjennom et helt jeg kan informasjon og energi i den komplekse organismen flyte fritt og være tilgjengelig for hele psykens mangfoldige fysiske og psykiske funksjoner. Nervesystemet kan reguleres fra under/over -aktivering til å komme mer og mer i balanse.

Fordi psyken kommuniserer med alle organene i den fysiske kroppen vil kroppen berøres fysisk når minner integreres. Forskning på selvmøte med intensjonsmetoden har vist at den fysiske delen av organismen først blir berørt, dernest den mentale delen. Det er helt på linje med utviklingsteorien som viser at utviklingen begynner nedenfra og opp. 


Intensjonen er en nøkkel som åpner vei inn til psykens strukturer

I samarbeid med jegets vilje til oppklaring og de sunne delenes bærekraft kan fragmenterte erfaringer lagret i psykiske strukturer integreres ved hjelp av intensjonen. 

Alle psykens strukturer er vevd sammen lag på lag og berøres av hverandre. Alle erfaringer til sammen i et levd liv som er lagret i de psykiske strukturene har jo ett referansepunkt, Jeget. Overveldende erfaringer kan være lagret lagvis i flere psykiske strukturer. Men ved intensjonen spisses oppmerksomheten mot en psykisk struktur av gangen slik at ikke for mye informasjon kommer opp på en gang. Den psykiske strukturen som belyses kan være knyttet til en eller flere erfaringer i ulike aldre i din biografi. 

En psykiske struktur som belyses gjennom et selvmøte består av jegets sunne deler og delene jeget måtte spalte av  for å overleve; overlevelsesdeler og traumatiserte deler. Intensjonen påkaller alle de avspaltede delenes oppmerksomhet som tilhører den/de aktuelle berørte erfaringen(e) Jeg har erfart som har med intensjonen å gjøre. Delene har til nå levd side om side uten en bevisst sansemessig og følelsesmessig tilknytning til hverandre. Det er grunnen til at du har kjent på fornemmelser, sansninger og følelser uten å forstå sammenhengen og meningen med dem. 

Bilde og tekst copyright Siri Holth


Om å resonere

Å resonere hverandre/kommunisere ordløst/tone oss inn på hverandre/føle det du føler - er en evne vi alle er født med og som vi bruker ubevisst hele tiden i hverdagen. Når en mor kommuniserer ordløst med spedbarnet sitt ved å tone seg inn på barnets fornemmelser og følelser resonerer hun. 

Denne evnen bruker resonansgiver bevisst når vedkommende resonerer en intensjonsgiver i et selvmøte. Mange synes det er helt forbløffende at en resonansgiver som ikke kjenner intensjonsgiveren fra før kan fornemme, sanse og føle konsekvensene av intensjonsgivers erfaringer når intensjonsgiver åpner seg for å bli resonert. Det kan oppleves sterkt og anerkjennende at andre mennesker er villig til å gå inn i og kjenne på dine vonde erfaringer. Har du opplevd at indre og ytre virkelighet har blitt fornektet av deg selv, familie og venner kan det kjennes ut som en enorm lettelse når en resonansgiver bekrefter og anerkjenner de fornektede erfaringene. 

Imidlertid er det viktig å presisere at når andre resonerer dine erfaringer så er det likevel alltid du som er bærer av din sannhet og avgjør hva som er relevant for deg av det som viser seg/kommer frem i prosessen. Din autonomi skal alltid ivaretas! Du er kaptein på egen skute. Du eier din egen sannhet.

Gruppeterapi der egen trygghet, egne grenser, egen autonomi og egen sannhet alltid står først kan ha en god relasjonshelende effekt.


Praktisk gjennomføring av selvmøte med intensjonsmetoden

1 Skriv/tegn intensjonen på tavlen. Den kan bestå av ord, tegning eller en setning. Intensjonen kan for eksempel dreie seg om symptomer, utfordringer, hindringer eller behov som du ønsker å undersøke - feks; Jeg vil nærhet, Jeg vil ha gode relasjoner, Jeg vil sove, Jeg vil ta lappen, Jeg vil føle min utmattelse, Jeg vil bli kvitt min avhengighet, Jeg vil bli konsentert, Jeg vil ha en sunn livsstil, Jeg vil ha en venn eller Jeg vil være trygg på skolen. Den kan også f.eks inneholde elementer av en gjentagende nattlig drøm eller et mål du vil oppnå. Det kan være nyttig å reflektere over hva intensjonen du skriver/tegner signaliserer til deg selv - er den støttende og gir den utrykk for hva du har behov for eller inneholder den en bebreidelse mot deg selv? Intensjonen må formuleres helt på egenhånd for at selvmøte skal få terapeutisk effekt. Å aktivere egen autonomi er viktig for å få tilgang til din egen sunne, frie vilje, som er styrende for prosessen. 

Bilde copyright Siri Holth. Intensjonen er: Jeg vil være trygg Resonansordene er: Jeg, vil og trygg

2 Velg en til tre ord du vil ha resonert (hente informasjon fra) ved å streke under ordene. Informasjonen i hele intensjonen er med i selvmøtet, men for at ikke for mye informasjon skal komme på en gang velges maks tre ord. 

3 De valgte ordene/bildene tegnes/skrives på post-it-lapper og festes på skilter.

4 Ved egenresonans velger du en filtmarkør for hvert ord. Markøren(e) plasseres et sted på gulvet der du ønsker dem. Ordene/bildene med post-it-lapper plasseres på de ulike markørene. Ved selvmøte i gruppe spør du opp til tre resonansgivere som er med i gruppen om de vil resonere et ord/bilde for deg. De som takker ja fester post-it-lappen på seg.

Bilde copyright Siri Holth Du velger filtmarkører blant ulike farger og størrelser (små barn, unge, voksne) og former (kvinne, mann, barn, ung) Her er rød kvinne og grønn mann og lite barn lyseblå.

5 Nå venter du noen minutter til du (i selvmøte en til en) eller resonansgiverne (ved selvmøte i gruppe) har tonet seg inn og er klar for å resonere. Å tone seg inn for intensjonsgiver (en til en prosess) er som å åpne døren inn til egne sanser og følelser som melder seg i øyeblikket. Å tone seg inn for resonansgiver (ved selvmøte i grupper) er som å åpne sanser og følelser for å ta inn følelser og fornemmelser som intensjonsgiver åpner opp for og sender ut. Resonansen oppstår da automatisk. Uten at intensjonsgiver selv velger å åpne opp for å bli resonert blir ikke psykisk innhold tilgjengeliggjort for resonansgiver. Signalene fra intensjonsgiver kan stoppe opp dersom intensjonsgiver velger å holde noe tilbake. 

Ved egenresonans går du til en og en filtmarkør om gangen, fester på deg post-it-lappen og begynner å kjenne etter hvilke fornemmelser, sansninger, følelser, impulser, bilder, ord som umiddelbart og etterhvert dukker opp i deg gjennom kontakten med dette ordet. 

Bilde copyright Siri Holth

Ved selvmøte i gruppe er det resonansgiver som går i resonans med ordet han/hun har fått tildelt. Du som er intensjonsgiver går til en og en resonansgiver i ønsket rekkefølge og spør hva han/hun er i kontakt med. Det som da ligger lagret i sanser, fornemmelser og følelser hos deg som har med dette ordet å gjøre (men som er knyttet til hele intensjonen) og som hittil har vært utilgjengelig for deg vil begynne å åpne seg. Så mye du med ditt eget sunne jeg er klar for å møte på nåværende tidspunkt. Metoden er i så måte selvregulerende. 

Ulike deler som kan vise seg i resonansgiverne eller på markørene kan være sunne deler, overlevelsesdeler eller traumedeler som alle hører til hendelsen(e) som blir belyst. Delene er avspaltninger av jeget ditt som ble adskilt fra ditt sunne jeg i det erfaringen overveldet deg. Blant de avspaltede delene kan også identifikasjoner med en overgriper vise seg - en person du holder i din psykiske struktur som en overlevelsesstrategi.

Noen ganger er det nok å bare oppdage og se sammenhengene - å bevisstgjøres årsakene til at ulike overlevelsesstrategier er med deg i hverdagen din ennå. 

Ubevisste automatiserte overlevelsesmønstre som ble dannet i tidlig barndom fordi behov ikke ble møtt kan også avdekkes. 

Når du har nok sunne deler tilgjengelig å støtte deg på vil du kunne komme forbi overlevelsesstrategiene og videre inn til traumedelene som bærer de smertefulle følte erfaringene fysisk og mentalt. De er fremdeles små og i smerte fordi de ikke er knyttet til deg. De vet ikke at livet har gått videre. De sitter fremdeles fast i traumeminnet som ikke er blitt avsluttet. Derfor må de møtes i nåtid og ut i fra alderen de er i. For å integrere traumedelene er det nødvendig å ville se dem, tro på dem, få medfølelse for dem, anerkjenne deres smerte, føle smertene og avdekke og anerkjenne barnedelenes opprinnelige behov. Når du har så mange sunne deler at du er i stand til å integrere traumedelene, vil overlevelsesdelene forstå at du ikke trenger dem der lenger. Dermed integreres de også. Du er trygg og ivaretatt av ditt sunne jeg.

6 Du avdekker stykke for stykke fortiden som lever i nåtiden. Du integrerer de sårede, fortrengte og avviste barnedelene som fortsatt stadig blir aktivert i deg, ved å anerkjenne konsekvensene av traume, føle avtrykkene etter erfaringen fysisk og mentalt og erkjenne udekte behov. Alle avspaltningene av jeget ditt knyttes da sammen til ett. Det skjer en dyp heling. Det sunne jeget i den berørte strukturen vokser både i størrelse og i alder. Det betyr også at summen av det sunne jeget utvikler seg til et større og større autentisk selv. 

7 Selvmøte avsluttes når delene har gjenopprettet kontakten med hverandre eller når intensjonsgiver har gått så langt han/hun ønsker og er klar for i denne prosessen.

8 Det siste som skjer før selvmøtet avsluttes er å lukke prosessen. Det gjøres ved at intensjonsgiver takker hver og en av resonansgiverne for at de ville resonere det konkrete ordet og sier; takk for at du ville resonere (ordet) for meg. Nå er du (navnet på resonansgiver) igjen. Da er prosessen lukket, men integreringsprosessen fortsetter videre i intensjonsgiveren i lang tid fremover. 


Litt om identifikasjoner i selvmøte med intensjonsmetoden

Om en del viser seg å være en identifikasjon med en som har traumatisert deg er det viktig å identifisere hvem denne personen er og hvorfor du holder han/henne i din psyke. Identifikasjoner kan som beskrevet skje f.eks når noen du er avhengig av for at dine eksistensielle behov blir møtt er den samme som traumatiserer dine behov enten ved å gi deg noe du ikke skal ha eller ikke gi deg det du trenger. Fordi du er avhengig av denne personen for å overleve fysisk og mentalt gjør du alt for å møte velvilje hos denne personen. Som en overlevelsesstrategi identifiserer du deg med personens behov for å unngå livstruende avvisning.

Uten å identifisere personen du holder ubevisst i psyken din vil viljen, følelsene og sansene til denne personen fremdeles leve i din psyke gjennom dine sanser, følelser og fornemmelser og vilje og styre deg ubevisst.

Deler som viser seg å være identifikasjoner er gjerne forvirrende og du undres kanskje; er dette meg? Du kjenner kanskje igjen holdninger, handlinger og følelser som uttrykk for en annen person du kjenner..... Den fysiske eller emosjonelle væremåten til delen kan minne om konkrete personer du har/har hatt i livet ditt. Samtidig kan du som intensjonsgiver kjenne deg igjen i den identifiserte delens uttrykk - nettopp fordi du er identifisert med det mennesket som delen representerer. Deler av det du har trodd er din personlighet kan vise seg å være mønstre du har tatt opp i deg fra viktige omsorgspersoner i tidlig barndom.

Selv om delen som uttrykker identifikasjonspersonen er identifisert med et annet menneske er fortsatt delen din og tilhører deg. For å komme ut av denne identifikasjonen trenger du å oppdage og å skille ut hva som er dine subjektive fornemmelser, følelser og sanser og hva du har tatt opp i deg av følelser, holdninger og handlinger fra denne personen.

For å belyse, tydeliggjøre og avklare dette og skille ut hva som er ditt og hva som du har tatt inn kan vi sette inn en identifikasjonsperson, som representerer personen som du har tatt inn i din psyke. Det er viktig å presisere at personen som blir satt inn kun representerer et speilbilde av denne personen som du har tatt opp i din psyke og at delen fremdeles tilhører deg. Identifikasjonspersonen representerer følelser, holdninger og handlinger som du har tatt opp i din psyke ubevisst og på den måten båret speilbilde av personen i deg. Ved å sette inn identifikasjonspersonen blir identifikasjonen avslørt og avdekket. Når de andre delene dine i intensjonen speiler seg i speilbilde av identifikasjonspersonen oppdager de at holdninger, følelser og handlinger ikke tilhører dem. Det medfører at delene dine i intensjonen kommer ut av identifikasjonen og tilbake til sine (dine) autentiske følelser. Dine autentiske følelser, sansninger og behov som ble avspaltet for å underkaste deg overgriperen kommer nå til syne. Å føle egne fortrengte følelser er smertefullt. Følelser av å ha blitt så sviktet at du måtte svikte deg selv. Sinne og sorg over tap av sunn symbiose og egen autonomi må bli følt. Før integrering kan skje må sanser, følelser og emosjoner bli møtt, erkjent, følt og forstått. Da kan du vikle deg ut av innviklinger og tilbake til ditt autentiske Jeg.