Tjenester 

Tjeneste 1

IoPT informert samtaleterapi online eller ved fysisk oppmøte 

Din autonomi står alltid i sentrum.  Jeg vil lytte til ditt behov. Jeg kan tilby veiledning i å støtte deg selv. Sammen kan vi utforske symptomer i lys av levd liv. Å oppdage symptomers mening og hensikt kan gi deg nye perspektiver og nye valgmuligheter som kan føre til endring. 

Sammen kan vi utforske hva som hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker. Hvilke endringer trenger du for å ha det godt i din hverdag? Hvilke behov melder seg hos deg for å få det til? Og hvilke ressurser har du i deg og rundt deg for å møte disse behovene?

Sammen kan vi utforske hva slags briller du ser verden igjennom. Hvordan påvirker din måte å se verden på dine valg og erfaringer? Kan vonde ubearbeidede barndomserfaringer påvirke dine fremtidige valg, relasjoner og hendelser?

 I sammen kan vi utforske spørsmålet; Hvem er jeg og hvem ønsker jeg å være? 

 Som terapeut vil jeg støtte deg i din egen autonome endringsprosess. I å møte deg selv. Slik at du selv oppdager dine mål. Du er kapteinen i egen skute. I sammen kan vi utforske fastlåste mønstre som til nå har hindret deg i din livsutfoldelse. Endring kan være strevsomt. Å støtte deg i å fortsette det bærekraftige arbeidet med å hjelpe deg selv er min oppgave som terapeut. Det innebærer både å utfordre og å heie på deg underveis. 

Samtaleterapi kan benyttes alene eller i kombinasjon med tjeneste 2 eller 3. Gode intensjoner kan være en viktig start, men for å oppnå varige endringer må endringene kjennes og erfares i kroppen. Og du må være klar for det.

Tjeneste 2

Selvmøte med intensjonsmetoden en til en online eller ved fysisk oppmøte

Du går i egenresonans med ordene i egenformulert intensjon. Jeg støtter din autonomi og veileder i henhold til IoPT traume teori. Se mer informasjon under IoPT teori og IoPT med intensjonsmetoden samt - se video om resonans under "se film - intensjonsmetoden".

Tjeneste 3

Selvmøte i gruppe online eller ved fysisk oppmøte

Du velger noen i gruppen til resonansgivere som resonerer ordene i intensjonen for deg. Jeg støtter din autonomi og veileder deg i henhold til IoPT traume teori. Se mer informasjon under IoPT teori og IoPT med intensjonsmetoden samt - se video: Et blikk inn i et selvmøte i en gruppeprosess under "se film - intensjonsmetoden".

Tjeneste 4

Formidler

Kunnskap om traumer, om hvordan grunnleggende behov og relasjoner henger sammen med fysisk og mental helse, om hvordan vonde barndomserfaringer får konsekvenser fysisk og mentalt i livet vi lever både i vår egen organisme og i relasjonene vi er en del av og kunnskap om hvordan vi best mulig kan hjelpe oss selv til å lege våre egne sår og få tilgang til vår egen livsmestring er til sammen bærekraftig kunnskap som både kan hjelpe hjelperen selv personlig og gi hjelperen innsikt til å bli en god veiledere for medmennesker de utøver omsorg for. God veiledning innebærer å bli støttet i egen autonomi så du finner frem til ressursene i deg selv. Hjelp til selvhjelp er bærekraftig. Den som selv er hjulpet kan hjelpe andre. I praksis har de fleste av oss fått sår i et levd liv. Derfor har nok de fleste hatt erfaring med behovet for å bli møtt med forståelse når vi er dypt såret. Vi ønsker å høre; Hva skjedde med deg da? Fremfor; Hva er galt med deg da?

Men hvordan møter vi mennesker som trigges lett av traumatiske sår lagret i kropp og psyke? Hvordan kan traumebevisst omsorg fremme helse og tilhelning i de ulike sektorene i samfunnet vårt? Hvordan kan vi støtte autonomien til mennesker vi skal hjelpe slik at deres egne ressurser aktiveres og setter i gang prosesser  som fremmer livsmestring hos den som er traumatisert?

Hvilken samfunnsmessig gevinst er det mulig å oppnå ved å praktisere traumebevisst omsorg - innenfor sårbare familier, i møte med sårbare familier i; jordmortjenesten, på fødeavdelingene, på helsestasjonen, i barnehagen, i skolen, i nav, hos legen, på sykehus, i politiet, i rettssystemet i arbeidslivet? 

Ser vi hvor bærekraftig traumebevisst omsorg kan være psykososialt og på sikt økonomisk for hele samfunnet? Ser vi mulighetene til å forebygge at menneskelig lidelse som påvirker familiesystemene og til slutt hele samfunnet går i arv til neste generasjon? 

Ser vi at hver og en av oss er samfunnet og hvilke muligheter det gir oss til å bli en del av et bærekraftig samfunn ved å begynne med oss selv? 

Jeg har erfaring fra mange ulike sektorer i samfunnet både som barn, ungdom og voksen. Med spisskompentanse på traumer kan jeg tilby;

Tilrettelagt minikurs for barnehageansatte og helsestasjonansatte (førskolealder). Lærere og helsesykepleiere i grunnskolen: med temaene: kropp og psyke to sider av samme sak, kroppsbevisst tilstedeværelse som ressurs, Jeg og følelsene mine, Jeg, mine og dine grenser, Når kroppen sier nei og hodet kobler fra - følelsesregulering, hvordan TBO (traumebevisst omsorg) i relasjonen kan fremme, støtte og aktivere iboende ressurser gjennom følt trygghet, trygghet før læring, ikke spør meg om hva som er galt med meg - spør meg om hva som skjedde med meg, jeg og kofferten min 

Minikurs for foreninger, barnehager, skoler og for de som tilbyr helsetjenester til barn og unge med temaene: forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, kroppsbevissthet, kroppskontakt og grenser, holdninger til utsatte - hva galt har skjedd med deg fremfor hva er galt med deg?, relasjonens betydning i møte med mistanke og avdekking av overgrep, Kjønnsinkludering - både gutter og jenter opplever overgrep, barn og unge utsetter også andre barn og unge for overgrep, Du hører det ikke før du vil høre det og velger å stå i ubehaget det medfører for deg å ta inn over deg hva barn utsettes for, Grenseoverskridelser stopper ikke før vi ivaretar også barn og unge som går over andres grenser.

Minikurs for ulike systemer der traumatiserte barn er involvert; nav, sykehus, barnevern, rettssystem og politi med temaene: TBO (traumebevisst omsorg) og relasjonens betydning, Fra offer til overgriper. Hvordan stoppe spiralen av nye overgrep?

Minikurs for unge som planlegger å få barn, gravide og jordmødre med temaene: mors psyke og barnets psyke gjennom svangerskap, fødsel og barsel. Flergenerasjonelle traumer. Lagrede kroppsminner trigges gjennom fysiske kroppsforandringer, kroppslige sansninger og fornemmelser i endring, fødselskontroller, nettverket, fødsel, barsel, nærhet, amming, søvnløshet, kolikk, foreldreskapet - jeg + jeg + jeg = vi, sunn symbiose og sunn autonomi, Hvordan støtte mor til å støtte seg selv så hun kan kjenne trygghet i omsorgen for sitt nye barn?, å få barn berører det eksistensielle og kan vekke ubearbeidede eksistensielle traumer i oss selv

Minikurs for helsepersonell om å møte mennesker med holdningen: hva skjedde med deg? fremfor hva er galt med deg? Om å møte mennesker med en forståelse av at symptomene er helt naturlige utslag som kommer fra overveldende erfaringer. Om å styrke ressursene i mennesket og spille på lag med og åpne dørene inn til de indre helingskreftene som finnes i klienten. Traumesensitive menneskemøter med forståelse av triggere.

Minikurs for bedrifter som vil investere i sine ansatte og forebygge sykefravær med tema:

Se hele mennesket - kunnskap om hvordan vi påvirkes av vårt levde liv som er lagret i kropp og sinn. Om hvordan kropp/sinns  minner trigges bevisst og ubevisst i møte med ulike situasjoner/relasjoner. Betydningen av å bli sett og etterspurt og av tilhørighet. Betydningen av relasjon. Det vil kunne åpne for ressurser (livsmestring) og muligheter fremfor tilbaketrekning, utmattelse og sykefravær

Formidler også kunnskap om traumer gjennom levende poesi.

Tjeneste 5

Erfaringskonsulent

Min bevisste reise innover startet i min tidlige ungdom. Det jeg ikke visste da var at symptomene som viste seg hadde sitt opphav  i de 1001 første viktige dagene av mitt liv. 

På min reise fikk jeg en rekke dyrekjøpte erfaringer. Jeg kom i kontakt med med ulike instanser og systemer i det offentlige. Mye opplevdes som bra og noe kjentes svært krevende eller overveldende. 

De medmenneskene og offentlige medarbeiderne som utgjorde en forskjell møtte meg med en traumebevisst holdning. Bevisst eller "ubevisst". Disse menneskene har vært av avgjørende betydning for min tilhelning. Deres nærvær av godhet og intuitive varme hentet frem ressurser i meg til å hjelpe meg selv. 

Som traumeterapeut og erfaringskonsulent har jeg nå en unik kompetanse - kunnskap og erfaring! Jeg er opptatt av det traumeinformerte perspektivet: å møte mennesker med forståelse for at erfaringer fra levd liv setter seg i kropp og sinn. 

Traumesensitiv omsorg kan være helsebringende, fremme livsmestring og åpne vår indre bærekraft; Jeg er ikke vanskelig, men kofferten min er vanskelig å bære. Til tross for det kan alle erfaringer ha plass i kofferten min. Hele meg kan ha plass og bli ivaretatt. Jeg kan romme mine styrker og svakheter samtidig. Det kan gi tilgang til mine ressurser! 

Jeg kan tilby veiledning/brukerstøtte innen en rekke sektorer;

  • barnevernstjenesten/fosterhjem
  • rettsvesen/politi
  • fødsel og barselsomsorgen
  • barnehage, skole, helsestasjon, helsesykepleier
  • i helsetjenesten i møte med traumatiserte innen sykehus/bup

Tjeneste 6

Traumeinformert fellesskap

Alle har vi fått noen sår gjennom livets erfaringer. Noe er vi bevisste om - andre erfaringer ligger lagret ubevisst i oss men vises gjennom symptomer når vi trigges i hverdagen. Å bære på det som er tungt og vanskelig blir ofte lettere når det kan deles i et felleskap basert på tillit, respekt og likeverd. Tabuer og skam kan miste sitt grep om oss når vi deler. 

Det jeg tilbyr gjennom et traumeinformert fellesskap er hjelp til selvhjelp i et trygt rom der samtalene er forankret i faget IoPT og i trygge etiske rammer. Gruppemedlemmenes behov og interesser vil være styrende for tema og for hvor mye faglig involvering det skal være fra terapeutens side. 

Ønsker gruppen å fortsette arbeidet videre uten meg som terapeut står den selvfølgelig fritt til å gjøre det. Det vil da være på eget initiativ og eget ansvar.

Litt av hensikten bak et traumeinformert fellesskap er å etablere nettverk for trygghet, tilknytning og tilhørighet der sunn symbiose og sunn autonomi blir ivaretatt. Mange har opplevd en barndom der det har vært fravær av tilknytning og tilhørighet. Det skaper utenforskap som ofte fortsetter med utenforskap senere i livet. Den spiralen kan være vanskelig å snu på egen hånd.  Å ha et sunt og godt nettverk å høre til i kan være en god begynnelse for å utvikle nye sunne bærekraftige relasjoner og innenforskap. Trygge nettverk er viktige for å heles. I trygge grupper er det mulig å få øvelse i å bygge tillit til seg selv og til andre.