Faglig tyngde og kompetanse - bøker av særlig betydning for meg (oppdateres)

Anna Luise Kirkengen

Professor i almennmedisin ved universitetet i Tromsø og ved NTNU Trondheim. Dr.med. fra 1998. Spesialist i allmennmedisin og fastlege i 30 år. Den kliniske erfaringen førte til at hun ble forsker. Hennes kunnskapsfelt handler om hvordan krenkelseserfaring i barndommen henger sammen med senere sykelighet. I 1998 forsvarte hun avhandlingen "Helsefølger av seksuelle overgrep i barndommen" for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Hennes funn tilsa at traumatisk erfaring blir innskrevet i kroppen. I 2001 ble avhandlingen hennes utgitt under tittelen "Inscribed Bodies". Hennes funn bekreftes nå av forskningen i et flerfaglig felt. Forskere i psykologi, nevrologi, endokrinologi og immunologi samarbeider med forskere i fagene genetikk og epigenetikk. Feltet omfatter også faget nevroradiologi. Dette samarbeid viser at våre erfaringer påvirker og former vår kropp - og derved vår helse. Anna Luise Kirkengen har skrevet tallrike artikler og flere bøker om sammenhengene mellom krenkelser og sykdom. Hun arbeider også med vitenskapsteoretiske emner og har skrevet artikler sammen med forskere i andre fag. Hun foreleser for studenter og fagpersoner i alle helsefag og i en rekke andre fag - jurister, lærere, diakoner, politi, barneverspersonell, spesialpedagoger, familieterapeuter, psykologer, tannleger etc. (referanse: ntnu.no)

Bøker: Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Publikasjoner: Podcast - Kaffedoktor - Traumer gir vondt i kroppen med Anna Luise Kirkengen


Peter A. Levine

Grunnlegger av Somatic Experiencing. En metode som ut fra et psyko-fysiologisk perspektiv fokuserer på å forebygge traumer og forhindre symptomer i å utvikle seg ved å arbeide detaljert med det klienten sanser i kroppen. Han er ph.d. i medisinsk biofysikk ved Universitetet i California, Berkley. Skrevet adskillige bøker om Somatic Experiencing. (referanser: seterapi.no)

Bøker: Traume og hukommelse, Den tavse stemme, Traumer set med barnets øjne.

Bessel van der Kolk

En av verdens ledende spesialister innen traumebehandling. På bakgrunn av den nyeste forskningen på området viser han hvordan traumer forandrer kropp og hjerne på en måte som påvirker vår selvkontroll, vår evne til å føle glede, engasjement og tillit. Han tar i bruk innovative behandlingsmetoder - fra nevrofeedback og meditasjon til sport, drama og yoga - og viser nye veier til helbredelse av kropp, sinn og hjerne. (referanser: Kroppen holder regnskap)

Bøker: Kroppen holder regnskap.


Dag Øystein Nordanger

Doktor i psykologi og psykologspesialist. Var leder ved RVTS Vest de første åra senteret var i drift. Han har som forsker og formidler vært sentral for fagutviklinga i Norge når det gjelder forståelsen av utsatte barns behov. Boka Utviklingstraumer og hans kreative faglige YouTube-videoer har nådd bredt ut. Han har vært særlig opptatt av hvordan omsorgserfaringer på godt og vondt preger barns hjerneutvikling og fungering. På dette området har han vunnet priser for sin formidling og er en etterspurt foredragsholder. Han har blant annet vært nestleder i Regjeringens barnevoldsutvalg og medlem i Regjeringens barnevernutvalg. Han har vært en av flere sentrale bidragsytere til at stadig flere tjenester jobber "traumebevisst" gjennom en prisbelønt artikkel om komplekse traumer og mange anerkjente publikasjoner, foredrag og pedagogiske filmer. (referanser: rvtsvest.no)

Bøker: Utviklingstraumer. Faglige publiksjoner: Caktusnettverk, facebook (faglig kanal rundt engasjement for barn i risiko) m.fl.


Kari Killen

Dr.Philos. Tok doktorgrad med avhandlingen "Omsorgssvikt og barnemishandling" (1988). Hun er utdannet sosionom med en MA i psykososialt arbeid fra Bradford University, England og har en treårig videreutdanning i barne-, og ungdomspsykiatrisk behandling fra Chicago University, USA, og Tavistock Clinic, England, spesielt med sikte på forebyggende arbeid ved helsestasjoner. Hun underviser, veileder og gir konsultasjon både i Norge og internasjonalt. Har klinisk erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatrien og har vært sakkyndig i barnevernssaker. Har skrevet syv fagbøker, hvorav de tre siste er oversatt til flere språk. Kari Killen har vært president i The International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) og fikk i 2002 den internasjonale prisen Distinguished Career Award for Service and Contribution to thew Prevention of Child Maltreatment. I 2003 mottok hun kongens fortjenestemedalje. Hun er forsker emeritus med professorkompetanse ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), med samspill og tilknytning som forskningsområde. (referanser: Sveket 1)

Bøker: Sveket og Barndommen varer i generasjoner - forebygging er alles ansvar. m.fl Podcast - serien barndommen varer i generasjoner. Jeg var til stede på lanseringen i 2022 og var så heldig få å hilse på Kari personlig.


Franz Ruppert  

Professor i psykologi på universitet for anvendt vitenskap i Munchen, grunnlegger av IoPT, internasjonalt anerkjent traumeforsker og foredragsholder. Forfatter av 12 bøker innen traume. Bøkene er oversatt til mange språk, også norsk, se  https://www.iopt.no/boker/ (referanse: iopt.no)

Bøker: Barndomstraumer, Symbiose og Autonomi, Forstå dine sår i sjelen, Traumer - frykt og kjærlighet, Min kropp - mitt traume - mitt jeg, Traumer - lyst og kjærlighet, m.fl 

Marta Thorsheim 

Grunnlegger av IoPT Norge - Institutt for Traumearbeid. Internasjonalt anerkjent foredragsholder og traumeterapeut IoPT. Har innført IoPT i flere land og arbeider tett sammen med Dr. Ruppert i et internasjonalt IoPT samarbeid. I tillegg til traumeterapeut-, veileder- og lærer - IoPT. Medforfatter i to av Dr. Rupperts bøker og har skrevet forord i alle utgivelsene på norsk. (referanse: iopt.no)
Gabor Mathe 

Lege som har spesialisert seg på nevrologi, psykiatri og psykologi. Har jobbet i over 20 år som privatpraktiserende lege og var medisinsk koordinator ved avdeling for palliativ omsorg på sykehuset i Vancouver i 7 år. Arbeidet også på et ressurssenter i et av Vancouvers mest belastende områder hvor mange av hans pasienter hadde mentale lidelser eller slet med avhengighet. Bøkene hans er oversatt til tjue språk. (referanser: Når kroppen sier nei)

Bøker: Når kroppen sier nei, Vær til stede i ditt barns liv og Myten om det normale. Skrevet forord til boken Traumer set med barnets øjne. Heine Steinkopf

Fagleder i RVTS Sør. Psykolog, PhD, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Har arbeidet med: Klinisk psykologisk behandling av barn, voksne og familier, veiledning, undervisning, konsultasjon og prosessarbeid. Sprer kunnskap om traumebevissthet og bidrar til konstruktiv forståelse av barn og ungdom med komplekse traumer. Har tidligere jobbet i psykisk helsevern for barn og unge og i familievernet, i tillegg til konsulentoppdrag for NORAD og UNICEF. Har vært spesielt engasjert i arbeid med vold og overgrep mot barn. Har publisert fagartikler om psykosebehandling av unge mennesker, behandling av komplekse traumer hos barn og traumebevisst omsorg. (referanser: rvtssor.no)

Publikasjoner: Artikkelen; Lek er veien til endring (av Heine Steinkopf) og Lek - veien til endring m.fl. (om Heine Steinkopf artikkel skrevet av Eva Dønnestad RVTS Sør) 


Inga Marte Thorkildsen 

Stortingsrepresentant for Vestfold fra 2001-2013. Nestleder i SV fra 2012-2015. 2012-2013 statsråd i Barne-, og likestillings-, og inkluderingsdepartementet. Er tilknyttet kompetansenettverket Barns Beste og har jobbet i den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken. Inga Marte har et brennende engasjement for at vi som samfunn skal forstå at vold ikke bare er et psykisk helseproblem men forstyrrer hele systemet; trenger seg inn i hele kroppen, gjennomsyrer tilværelsen og tar fra folk livskvaliteten selv lenge etter at volden har tatt slutt. (referanser: linkedln og Du ser det ikke før du tror det)

Bøker: Du ser det ikke før du tror det. Publikasjoner: Podcastserien barndommen varer i generasjoner. Har bokbadet flere relevante bøker som berører temaet traumer. 

Siste bok; Det vi så, var et svik mot barna. En veldig viktig bok som setter søkelyset på manglende traumeinformert praksis i systemene og håpet - det finnes mange muligheter til å gjøre endringer fra øverst til nederst i systemene slik at vi kan snu spiralen av generasjonsoverføring av traumer. Det haster for barna! Endringene må begynne nå! Hvis ikke den vonde barndommen skal gå i generasjoner og koste samfunnet enorme menneskelige lidelser og dertil enorme kostnader. Tenk om vi kunne snu spiralen og bruke langt mer ressurser på forebygging!


Siri Søftestad 

Sosionom og ph.d. Forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet Sykehus HF. Har arbeidet i det tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990-årene, som rådgiver, veileder, foredragsholder, tiltaksutvikler, prosjektleder og forsker. Disputerte for ph.d-graden ved Psykologisk Institutt, UiO i 2013. Har publisert to fagbøker om emnet, samt en rekke artikler i norske, nordiske og internasjonale tidsskrifter. En av initiativtakerne til reddesmå.no - et nettverk som gir sin støtte til arbeid for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. (referanser: Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn og utdanningsforskning.no og universitetsforlaget.no)

Bøker: Seksuelle overgrep mot barn, Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn.


Trine Anstrop

Spesialrådgiver ved RVTS Øst og spesialist i klinisk psykologi. Gjennom klinisk praksis, forskning og undervisning har hun bidratt til å utvikle et aktivt fagmiljø når det gjelder forståelse og behandling av komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Hun har lang erfaring fra arbeid med alvorlig dissosierte klienter som er blitt traumatisert etter vold og omsorgssvikt i nære relasjoner. Hun har vært medredaktør i flere bøker der temaet har vært kvinner, overgrep og psykisk helse. (referanser: Dissosiasjon og relasjonstraumer og rvtssor.no)

Bøker: Traumebehandling komplekse traumelidelser og dissosiasjon, Dissosiasjon og relasjonstraumer integrering av det splittede jeg 


Kirsten Benum  

Førsteamunuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk psykologi. Hun er medredaktør og medforfatter av flere lærebøker i traumepsykologi og psykoterapi. (referanser: universitetsforlaget.no)

Bøker: Traumebehandling komplekse traumelidelser og dissosiasjon, Dissosiasjon og relasjonstraumer integrering av det splittede jeg


John M. Gottmann  

Professor emeritus i psykologi og kjent som verdens fremste samlivsforsker. Sammen med sin kone, Julia Schwartz, driver han Gottman-instituttet i USA. Han har forsket på parforhold og familiepsykologi i over 40 år. Hans forskning er bredt anerkjent og er en av de mest siterte i feltet. Han har studert mer enn 3000 par og barna deres og skrevet atskillige bøker og artikler for både et faglig og allment publikum. Ble i 2007 anerkjent som en av USAs mest innflytelsesrike terapeuter. (referanser: Hjerteforeldre)

Bøker: Hjerteforeldre, Hva er det jeg føler?, Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold


Anne Kristine Bergem 

Lege og spesialist i psykiatri. Utdannet gruppeterapeut og har en mastergrad i ledelse og kommunikasjon. Har vært leder i Norsk psykiatrisk forening. Fagrådgiver, forfatter og foredragsholder. Har et sterkt engasjement når det gjelder mellommenneskelig kommunikasjon og kunnskapsdeling om temaer knyttet til psykisk helse. Hun har arbeidet med barn som pårørende både i klinikk, gjennom organisasjonsarbeid og i møte med foreldre, frivillige og hjelpere. (Referanser: gyldendal.no og uni.oslomet.no)

Bøker: Kroppen i psykoterapi m.fl


Marilyn Van Derbur 

Miss America i 1958. Hun har vært vertskap for 23 TV-spesialiteteter på CBS og NBC. Offentlig foredragsholder og talsmann for ofre for seksuelle overgrep. 

Marilyn ble et offer for barnemishandling av faren. I boken Miss America by day forteller hun historien om hvordan hun ble seksuelt krenket av sin fremtredende millionærfar fra 5 til 18 år. Hun slet med å overvinne minnene og følelsene fra dette. Hun var 53 år før hun klarte å si det offentlig. Hun åpnet døren for at titusenvis av overlevende etter seksuelle overgrep også klarte å fortelle om det i sine egne familier og lokalsamfunn. 

I 1889 ba hun Kempe National Center i Denver om å starte et program for å hjelpe andre menn og kvinner som var ofre for barnemishandling. Familien hennes bidro med 260000dollar for å etablere programmet. I løpet av de siste fem årene har Van Derbur Atler talt i 160 byer og personlig besvart over 7000 brev fra menn og kvinner som var ofre for barnemishandling. I 1993 var hun med å grunnlegge to organisasjoner basert i Washington, DC, dedikert til offentlig utdanning og til å styrke lovene for ofre for barnemishandling. Har mottatt nasjonale priser som et resultat av dette arbeidet. Har blitt kåret til "Outstanding Woman Speaker in America." (referanser: missamericabyday.com)

Bøker: Miss America by day - Lessons learned from ultimate betrayals and unconditional love


Deb Shapiro 

Har gjennom mer enn 20 år studert kroppsterapi, yoga, psykologi, filosofi og meditasjon og undervist i kropp og sinn-terapi. Har skrevet en rekke bøker. (referanser: Din kropp speiler ditt sinn)

Bøker: Din kropp speiler ditt sinn - den sanne årsaken til smerte


Marianne Bentzen 

Psykoterapeut MPF. Har siden 1982 holdt profesjonelle etterutdannelseskurs for psykoterapeuter, psykologer og psykiatriske behandlingsgrupper i internasjonal regi. Utvikler neuroaffektiv utviklingspsykologi og psykoterapi i nært samarbeide med psykolog Susan Hart. (referanser: Den neuroaffektive billedbog)

Bøker: Den Neuroaffektive Billedbog


Sybille Pampus

Bøker: Kroppen gir beskjed! Om psykosomatisk sykdom for folk flest


Birgit Valla

Psykologspesialist som har erfaring både fra spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester. Leder av Stangehjelpa i Stange kommune fra starten i 2009 fram til 2019. Hun skriver, holder foredrag og underviser innen psykisk helsefeltet. I 2016 fikk hun Psykologiprisen for sin innsats på feltet. (referanser: Hjelpen som hjelper)

Bøker: Hjelp som hjelper, Publikasjoner: Podcastserien Husdoktoren


Matthew Walker

Utdannet innenfor nevrovitenskap og psykologi fra Medical Research Council i London og universitetet i Nottingham. Var tidligere professor i psykologi ved Harvard Medical School, men er i dag professor i nevrovitenskap og psykologi ved universitetet i Berkley. Her er Walker direktør for Center for Human Sleep Science, et forskningssenter han selv har vært med på å bygge opp. Hvorfor vi sover er hans førtse bok og bygger på 20 års forskning på søvn. (referanser: Hvorfor vi sover)

Bøker: Hvorfor vi sover


Per Brodal 

Professor emeritus i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo. Har lang forskningserfaring innen eksperimentell nevroanatomi. Har i hele sitt yrkesliv engasjert seg i undervisning, studieplanlegging og formidling. Skrevet flere lærebøker. (referanser: lek og læring i et neuroperspektiv)

Bøker: Lek og læring i et neuroperspektiv m.fl


Charlotte Lunde

Lege og journalist og snart ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Har erfaring med leketerapi, vært programleder for NRK barne - tv og har i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse laget en app for ungdom som strever. (referanser: lek og læring i et neuroperspektiv)

Bøker: Lek og læring i et nevroperspektiv


Marlene Bruun Lauridsen

Doktor i helsevitenskap (PhD), mindfulness instruktør, med hovedfag/master i pedagogikk og videreutdanning i oppsøkende arbeid. Har 15 års erfaring fra oppsøkende og psykososialt arbeid med ungdom og unge voksne innen barnevern, ungdomsinstitusjon, Utekontakten og som leder for LOSU (Landsforeningen for oppsøkende sosialt arbeid). Hun er mekler i konfliktrådet og hovedinstruktør for Røde Kors Gatemekling - ikkevoldelig kommunikasjon og konflikthåndtering. Hennes forskningsinteresser er ; konflikthåndtering, traumebevisst arbeid, utvikling av tverrprofesjonell og mellommenneskelig kompetanse samt bruk av sirkelveiledning i kollektiv ivaretakelse av hjelperen. Hun jobber innenfor: Fokus på hjelperen som jobber med traume-, vold-, selvmordsutsatte, Traumesensitive hjelpere, tjenester og skoler, Folkehelsearbeid og forebygging, Utenforskap og tilhørighet - radikalisering og negativ sosial kontroll, Rus og psykisk helse. (referanser: rvtsnord.no)

Publikasjoner: Creating Conditions for Professional Development trough a Trauma-Informed and Restorative Practice, foredrag på RVTS 15 års jubileum.


Abid Raja

Politiker som setter søkelyset på forebygging av barndomstraumer og viktigheten av en trygg og god barndom gjennom egen åpenhet. Viktig bidragsyter til stortingsmeldingen om perinatal mental helse. (referanser: abid raja facebook)

Bok: Min Skyld


Hedvig Montgomery

En av Norges mest anerkjente psykologer, og spesialist innen familie- og parterapi. Hun er en aktiv kurs- og foredragsholder for foreldre, lærere og andre fagmiljøer som jobber med barn og unge. I samarbeid med Aftenposten har hun den ukentlige podcasten og A-magasin-spalten "Foreldrekoden". 

Bøker: Barneskoleårene 6 - 13 år, Ungdomsårene 13 - 19 år 

Publikasjoner: Hedvig Montgomery - Foreldremagi på Facebook


Kurs og Seminarer jeg har deltatt på i nyere tid:

Seminar med Prof Dr Franz Ruppert, Traumer, kjærlighet og seksualitet 2020

Fagdager Norsk Traumeterapeutforening, Tidlige traumer og utenforskap 2021

Kurs, Kropp og Traume RVTS Øst 2022

Septemberkonferransen RVTS Vest - om traumer og skam 2022

Tilhører på ulike relevante arrangementer Arendalsuka 2022; Hva er god nok omsorg arrangert av bufdir, Hva er traumebevisst omsorg? Vår løsning for en omforent praksis i samarbeid med RVTSene m.fl, småbarnsfamilier i krise: Reparere eller forebygge - er flere behandlere og spesialister svaret? av Home-Start Norge, Hjelpen utenfor hjelpeapparatet (selvhjelp Norge)

Selvhjelp Norge med eget arrangement i Hønefoss 2022   

Relevante verv:

styremedlem i NTF (Norsk Traumeterapeutforening) fra juni 2022 - 

verv i forebyggende arbeid (forebygging av grenseoverskridende arbeid blant barn og unge)  2019 -