Hvorfor jeg trakk meg som styremedlem i NTF og meldte meg ut av foreningen som ordinært medlem

03.01.2024

Om noen skulle undres over hvorfor jeg ikke var representert som styrerepresentant i bladet Resonans (NTF sitt årlige fagblad), er det fordi jeg valgte å trekke meg fra styrevervet. Det har ikke sin bakgrunn i personkonflikt, men bunner i at NTF etter min opplevelse ikke er en religiøs og politisk uavhengig organsisasjon, slik det står i vedtektene at den skal være. Det mener jeg er urovekkende. Av samme årsak har jeg også meldt meg ut som ordinært medlem av Norsk Traumeterapeutforening (NTF).

Alle som søker til terapi bør kjenne seg helt trygg på at deres integritet blir ivaretatt av terapeuten - også når det gjelder personlig tro. Alle klienter bør også kjenne seg fri til å ha sitt personlige standpunkt politisk uten å kjenne frykt og press rundt politiske spørsmål i terapeutiske sammenhenger.

Konspirasjonsteorier hører heller ikke hjemme i terapeutiske miljøer. Jeg vil hevde at det kan gjøre både direkte og indirekte skade. Spesielt når konspirasjonsteorier blandes inn i fag og metode. En slik sammenblanding tar jeg sterkt avstand fra.

Grunnleggeren av IOPT, Franz Ruppert, fronter ideer politisk og fremlegger ideer når det gjelder religion, spesielt i de siste bøkene sine, som jeg personlig og som terapeut har tatt avstand fra, men som jeg nå og kjenner behov for å ta offentlig avstand fra.

Ytringsfrihet er en verdi jeg setter høyt, og jeg mener selvsagt at den også gjelder for Franz Ruppert. Det jeg imidlertid ser problematisk er at han blander personlige tanker om religion og politikk inn i fagbøkene han skriver om Traumeteori. Traumeteorien blir påvirket, slik jeg ser det, av Franz Rupperts personlige syn på politikk og religion. Da er ikke lenger traumeteoriene Franz Ruppert legger for dagen, slik jeg ser det, politisk og religiøst uavhengige. Det mener jeg svekker uavhengigheten i det terapeutiske miljøet.

Denne sammenblandingen av å se politikk og religion opp i mot traumeteori i fagbøkene, vil slik jeg opplever det, skape uro, usikkerhet, utrygghet og til og med skade for klienter i terapirommet i praksis. Mennesker med andre livsyn og politiske standpunkt enn det Franz Ruppert forfekter, vil kunne bli møtt med utstøtingskrefter - helt motsatt av hva traumatiserte mennesker har behov for, nemlig å kjenne seg inkludert slik de er og bli vist respekt for deres integritet.

Slik jeg har forstått Franz Ruppert, mener han ikke selv at andre må mene det samme som han innen politikk og religion for å bruke IOPT traumeteori,

som han er grunnlegger for. Når han likevel skriver om traumeteori sett opp mot politikk og religion, spesielt i de siste fagbøkene sine, er min oppfatning at klienter vil kunne oppleve at disse synspunktene i mange tilfeller vil påvirke bruken av traumeteorien og utøvelsen av terapien.

Terapeuten, som i praksis skal respektere enhver klient individuelt, kan farges av disse synspunktene og påvirke måten terapeuten møter klienten på. Om klienten opplever at terapeuten bruker traumeteorien på en slik måte at klienten ikke kjenner seg fri til å ha sitt livsyn eller politiske standpunkt, er det ikke mulig å oppnå en tillitsfull terapeutisk relasjon som er helt avgjørende i terapisammenheng.

Om klientens integritet undergraves indirekte eller direkte ved måten traumeteorien presenteres på eller praktiseres på av terapeuten, er det en direkte grenseoverskridelse fra terapeutens side, etter min mening.

Psykologer, terapeuter og arbeidere innen psykisk helse generelt har alle et personlig livsyn og mange også et bevisst politisk standpunkt. Ytringsfriheten og trosfriheten vi har i landet vårt er verdifullt. Den respekten terapeuter og psykologer har for at klientene også har sin ytringsfrihet og trosfrihet er enormt viktig for en tillitsfull terapeutisk relasjon. Å være seg bevisst og forsvare den andres rett til å mene/tro noe helt annet enn meg eller være helt uenig med meg - det er også en viktig bestanddel av ytringsfriheten og trosfriheten. Å ivareta den delen bevisst, er enormt viktig i terapisammenheng - for mange mennesker har nettopp blitt traumatisert fordi deres integritet som menneske ikke er blitt respektert.

Kunnskap er makt og terapeutisk kunnskap kan misbrukes til å utøve makt og legge bånd på klienters trosfrihet og ytringsfrihet. En slik bruk av traumeteori og terapeutisk praksis tar jeg sterkt avstand fra.